REGULAMIN UŻYTKOWANIA RUSZTOWANIA

§1​

 1. Najemca nie może przedmiotu najmu oddać osobie trzeciej, ani w całości, ani w części, do bezpłatnego używania albo w podnajem bez pisemnej zgody wynajmującego.

 2. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego montować reklam oraz wszelkiego rodzaju banerów na przedmiocie najmu.

 3. Wynajmującemu przysługuje prawo do umieszczenia swojego banneru reklamowego na konstrukcji wynajmowanego rusztowania.

§2

 1. Najemca potwierdza, że zapoznała się ze stanem technicznym przedmiotu najmu oraz że przedmiot najmu jest bez wad, w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 2. Najemca potwierdza, że zapoznał się z instrukcją montażu, demontażu oraz użytkowania przedmiotu najmu.

 3. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także do nie czynienia w przedmiocie najmu zmian sprzecznych z umową lub z jego przeznaczeniem.

 4. Najemcy, w przypadku o którym mowa w §4 pkt. 1 umowy, nie wolno samodzielnie zmieniać siatki rusztowań – demontować części lub całości rusztowań – bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 5. Najemca zobowiązuje się utrzymywać w czasie trwania umowy przedmiot najmu w stanie odpowiadającym stanowi w momencie jego wydania i zwrócić przedmiot najmu po zakończeniu najmu w stanie niepogorszonym.

 6. Odpowiedzialność za przedmiot najmu oraz wszelkie następstwa jego używania w czasie trwania umowy ponosi Najemca.

 7. Najemca zobowiązuje się do:

a) zabezpieczenia przedmiotu najmu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,

b) zapewnienia uziemienia i instalacji piorunochronnej przedmiotu najmu,

c) dopuszczenia jedynie osób z odpowiednimi uprawnieniami do montażu i demontażu przedmiotu najmu.

 1. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o każdej okoliczności, która może mieć wpływ na przedmiot najmu, w szczególności o: kradzieży, zniszczeniu lub uszkodzeniu, zamiarze jego zajęcia albo jego zajęciu przez uprawniony organ, zamiarze lub wszczęciu w stosunku do Najemcy postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego.

§3

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu elementów przedmiotu najmu w stanie oczyszczonym oraz kompletnym i nieuszkodzonym.

 2. Strony ustalają, iż w przypadku zwrotu elementów przedmiotu najmu w stanie niekompletnym lub uszkodzonym, Najemca zapłaci Wynajmującemu nie później niż do 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu wartość nowego elementu odpowiadającego niezwróconemu lub uszkodzonemu elementowi przedmiotu najmu. Wartość nowego elementu liczona jest według cennika ustalonego przez Wynajmującego.

 3. Najemca potwierdza, że zapoznał się z cennikiem, o którym mowa w pkt.2.


§4

 1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sposób następujący:

a) Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. Karę umowną nalicza się w ustalonej wysokości od każdego  m2  niezwróconego przedmiotu najmu. Karę nalicza się od dnia czwartego końa trwania umowy.

b) Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy zwrócony, w stanie nie oczyszczonym, element przedmiotu najmu.

 1. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§5

 1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dotrzymywania terminów płatności należności przysługujących Wynajmującemu.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy Wynajmujący może samodzielnie odebrać przedmiot najmu od Najemcy bez dodatkowego wezwania do jego wydania. Koszty demontażu i transportu w tym przypadku obciążają Najemcę.

§6

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z umowy przez Najemcę, na drodze polubownej, procesowej oraz egzekucyjnej, prowadzonych przez firmę windykacyjną w imieniu i na rzecz Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tymi postępowaniami.

§ 7

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach spornych nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd rejonowy w Brzesku.